Firmy mají novou povinnost: prezentovat ESG zprávy, což znamená reportování o environmentální, sociální a správní udržitelnosti.

Integrace sledování environmentálních, sociálních a správních aspektů podnikání do české legislativy

Připravte se na novou povinnost! České podniky budou muset vypracovávat zprávu o udržitelnosti, která zahrnuje environmentální, sociální a správní aspekty podnikání. Tato nová legislativa vstoupí v platnost na začátku roku 2024 a zatím se týká pouze korporací s významným dosahem.

Postupně se však bude rozšiřovat na další subjekty, takže je důležité začít se připravovat a zavádět opatření pro sledování a reportování těchto klíčových oblastí. Díky tomu budete mít přehled o udržitelnosti vašeho podnikání a budete splňovat nové požadavky legislativy.

Povinnost zveřejňovat zprávu o udržitelnosti

Témata související s udržitelností a ESG zahrnují uhlíkovou stopu a emise, nakládání s odpady, bezpečnost výrobků, pracovní podmínky zaměstnanců a boj s korupcí. Velké korporace jsou již několik let povinné reportovat o těchto tématech na základě směrnice NFRD (The Non-Financial Reporting Directive). Tato směrnice vyžaduje, aby finanční instituce a společnosti s více než 500 zaměstnanci obchodující na burze zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti. I když to není úplná novinka, odpovědný přístup k podnikání je již dnes zvažován například investory nebo bankami.

S novou evropskou směrnicí CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) však budou nuceny ESG reporty sestavovat i další společnosti. Evropský parlament a Rada EU tuto směrnici přijaly v prosinci 2022 a od roku 2024 probíhá její implementace do českého zákona o účetnictví.

Nově budou zprávu o udržitelnosti zpracovávat:

1. Všechny velké, střední a malé firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze.

2. Ostatní společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících tří podmínek:

- více než 250 zaměstnanců;

- obrat nad 50 milionů EUR;

- hodnota aktiv nad 25 milionů EUR.

Firmy mají novou povinnost: prezentovat ESG zprávy, což znamená reportování o environmentální, sociální a správní udržitelnosti.

Nová povinnost ESG reportingu pro české firmy

Podle odhadů se očekává, že zprávu o udržitelnosti bude sestavovat přibližně 1 100 českých firem, ale tato povinnost se nebude vztahovat na všechny už v roce 2024. Povinnost ESG reportingu se bude postupně zavádět podle velikosti podniku a proběhne ve třech fázích.

Od roku 2024: Společnosti, které již doposud zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti na základě původní směrnice NFRD. Mezi nimi jsou více než 20 největších českých firem, jako například ČEZ, Škoda Auto, Kofola nebo Česká spořitelna.

Od roku 2025: Ostatní společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří výše uvedených podmínek.

Obsah zprávy o udržitelnosti

Obsah zprávy o udržitelnosti je strukturován tak, aby transparentně informoval o dopadech, rizicích a příležitostech v oblasti environmentální, sociální a správní udržitelnosti (ESG). Zprávy se zaměřují jak na vnější faktory ovlivňující podnikání, tak na vlastní dopad firmy na okolní prostředí.

Směrnice CSRD má za cíl sjednotit formát ESG reportů, aby bylo jasné, jaké informace mají podniky reportovat a jaké informace potřebují od svých obchodních partnerů. V této souvislosti vznikly standardy nazývané European Sustainability Reporting Standards (ESRS), vypracované evropskou poradní skupinou EFRAG. Obsah těchto standardů je shrnut v nařízení Evropské komise.

ESRS standardy zahrnují: Dvě obecné oblasti o udržitelnosti, které zahrnují informace o procesech řízení, ESG strategii, obchodním modelu firmy a dodavatelském řetězci. Deset témat rozdělených podle pilířů ESG, které zahrnují environmentální, sociální a správní aspekty.

Obecné informace (strategie a procesy)

Konkrétní témata, jako je Environmentální (E), zahrnují změnu klimatu, znečištění, vodní a mořské zdroje, biologickou rozmanitost a ekosystémy, využívání zdrojů a oběhové hospodaření.

Sociální (S) oblast se zaměřuje na vlastní pracovní sílu, pracovníky v hodnotovém řetězci, dotčené komunity, spotřebitele a koncové uživatele.

Správní (G) pilíř se týká chování podniků. Každé téma podporuje transparentní a komplexní informování o udržitelnosti podnikání.

Firmy mají novou povinnost: prezentovat ESG zprávy, což znamená reportování o environmentální, sociální a správní udržitelnosti.

ESG Aspekty

Životní prostředí: Tento produkt se zaměřuje na udržitelnost zdrojů a efektivní spotřebu energie. Dále se snaží minimalizovat emise skleníkových plynů a podporuje odpovědný přístup k nakládání s odpady.

Společnost: V oblasti společenské odpovědnosti se tento produkt zaměřuje na dodržování pravidel pro bezpečnost práce, spravedlivé složení zaměstnanců podle typu smlouvy a snižování rozdílu v odměňování mezi ženami a muži. Dále klade důraz na bezpečnost a kvalitu výrobků.

Řízení firmy: Tento produkt se zaměřuje na transparentní vlastnickou strukturu a implementuje postupy pro prevenci korupce a nekalého jednání.

Pokud jste povinni poskytovat povinný report, musíte vždy začlenit obecné informace. Avšak některé další oblasti ESG můžete vynechat, pokud prokážete, že nejsou pro vaše podnikání podstatné. Zákonodárci bere v úvahu, že například firma poskytující služby řeší jiná témata než výrobní podnik.

Před sestavením reportu je nezbytné provést analýzu materiality. Tento proces hodnotí důležitost jednotlivých ESG oblastí pro vaši firmu. Pokud na základě této analýzy vynecháte některá témata, musíte v reportu vysvětlit, proč jste se tak rozhodli, a popsat postup vyhodnocení materiality.

Důvody pro zabývání se ESG

Vliv na výkon a hodnotu podniku: ESG faktory mají vliv na výkon a hodnotu podniku. Připomeňte si, jaké škody firmám způsobily kauzy spojené s ničením životního prostředí nebo špatnými pracovními podmínkami. Pravidelné hodnocení rizik a dopadů vám pomůže těmto problémům předcházet.

Zájem veřejnosti a finančních partnerů: Odpovědný přístup k podnikání zvyšuje vaši konkurenceschopnost, protože zajímá veřejnost i finanční partnery. Vaši zákazníci, zaměstnanci, média, investoři, banky i další firmy sledují vaše úsilí o udržitelnost, což vám může pomoci při obchodních jednáních, budování značky a posilování důvěry a loajality klientů i zaměstnanců.

Regulace: Regulace směřují k čím dál většímu důrazu na ESG. Když se vás začne týkat povinný reporting, budete nuceni se mu věnovat.